Despre noi – A.C.T.O.R.

PREZENTARE GENERALĂ A ORGANIZATORILOR

ISTORIC:

Asociaţia Civică a Tinerilor Ortodocşi Români – A.C.T.O.R este de interes general, cu caracter civic şi cultural în spirit creştin – ortodox, care funcţionează autonom, la nivel naţional, în conformitate cu Legea 246 din 18 iulie 2005.

A.C.T.O.R. a fost fondată, în data de 25 Mai 2006 cu consimţământul mai multor tineri creştin – ortodocşi, aceştia fiind din toate provinciile istorice româneşti: Transilvania, Moldova, Ţara Românească şi Dobrogea.

Asociaţia noastră este o organizaţie tânără din punct de vedere juridic dar cu experienţă privind dezvoltarea de organizaţii neguvernamentale şi organizarea de manifestări publice cu caracter cultural şi social. Această experienţă se datorează competenţelor pe care membrii asociaţiei noastre şi le-au dezvoltat, în perioada cât au fost elevi de liceu şi studenţi, şi au desfăşurat activităţi în cadrul Ligii Tinerilor Creştin Ortodocşi Români şi în cadrul Asociaţiei Studenţilor Creştin Ortodocşi Români. De a lungul timpului, din 1998 şi până în 2006, membrii A.C.T.O.R. au organizat în asociaţiile mai sus amintite peste 70 de activităţi publice cu caracter: cultural, artistic, bioetic şi religios, atât la nivel local cât şi la nivel naţional şi internaţional. Toate activităţile au fost organizate din iniţiativă proprie, cu binecuvântarea Bisericii, pentru nevoile spirituale şi sociale ale persoanelor interesate. Astăzi membrii A.C.T.O.R. sunt tineri cu vârste între 25 şi 40 de ani, licenţiaţi în: matematică, drept, economie, istorie, literatură şi teologie – ortodoxă. Ocupaţional sunt: profesori, medici, avocaţi, economişti şi ingineri .

A.C.T.O.R. a apărut pentru o mai mare operativitate şi eficienţă în apărarea drepturilor şi valorilor care privesc viaţa spirituală a românilor.

Asociaţia Civică a Tinerilor Ortodocşi Români este un omagiu adus activităţii lui Emanuil Gojdu (1802-1870) unul dintre cei mai mari intelectuali ai ţării noastre, un creştin ortodox român cu timp şi fără timp, un părinte spiritual şi un sprijin financiar pentru zeci de tineri români creştini-ortodocşi care au intrat in istoria universală, precum: Victor Babeş, Octavian Goga, Ioan Lupaş, Traian Vuia, Constantin Daicoviciu, Pr. Dumitru Stăniloae şi mulţi alţi.

SCOPUL

Întărirea funcţionării pe principii civice – morale a democraţiei în România prin promovarea şi apărarea drepturilor şi valorilor materiale şi culturale, cetăţeneşti şi / sau comunitare – care privesc viaţa spirituală, a românilor de confesiune creştin – ortodoxă.

MISIUNEA

Întărirea funcţionării democraţiei în România pe principii civice şi pe valori morale creştine – specifice identităţii spaţio-temporale a poporului român şi identităţii primordiale a omului în general.

VALORILE

1.Valorile moralei creştine însumând totalitatea principiilor şi a regulilor izvorâte din învăţătura moralei creştine, după care trebuie să se comporte creştinul faţă de Dumnezeu, faţă de sine, faţă de aproapele său şi faţă de societate, având ca scop devenirea lui culturală şi spirituală.

2.Valorile civice – însumând principiile şi regulile izvorâte din cultura civică după care trebuie să se comporte orice cetăţean faţă de instituţiile Statului, faţă de societate, faţă de aproapele şi faţă de sine, având ca scop convieţuirea în armonie şi respect reciproc cu ceilalţi cetăţeni sau instituţii indiferent de identitatea culturală a acestora.

VIZIUNEA

Componenta morală şi civică care trebuie să stea la baza tuturor demersurilor personale şi sociale să nu mai fie ignorată, indiferent cine este iniţiatorul demersului: un om, o instituţie sau un Stat.

OBIECTIVE

1.Încurajarea dialogului între cultura civică şi valorile creştine necesare dezvoltări durabile a oricărui proiect social ;

2.Dezvoltarea relaţiei dintre dimensiunea civică a Instituţiilor Statului şi dimensiunea cultural-spirituală a cetăţeanului român, creştin-ortodox;

3.Implicarea cetăţenilor români de confesiune creştin – ortodoxă în elaborarea deciziilor şi politicilor publice, privind rezolvarea problemelor de ordin material şi cultural care privesc viaţa spirituală a comunităţii;

4.Apărarea şi respectarea drepturilor omului şi a valorilor învăţăturii credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe;

5.Realizarea monitorizări civice privind funcţionarea instituţiilor publice pe principi democratice şi morale;

6.Creşterea gradului de conştientizare a instituţiilor publice privind necesitatea transparenţei procesului de funcţionare şi creşterea responsabilităţii în raport cu cetăţenii – beneficiari ai serviciilor acestora;

7.Dezvoltarea sistemului de învăţământ privat cu caracter creştin-ortodox, pentru clasele I-VIII;

8.Promovarea elitelor, a valorilor culturale, a tradiţiilor şi creaţiilor populare româneşti şi a credinţei creştine, în spirit ortodox, cu prioritate în rândul tinerilor interesaţi din ţară şi străinătate. De asemenea conştientizarea acestora cu privire la îndatoririle pe care le au faţă de Familie, Biserică şi Societate.

ACTIVITĂŢI

În vederea realizări obiectivelor cu caracter civic-moral Asociaţia şi-a propus următoarele activităţi:

-informarea cetăţenilor şi a instituţiilor publice privind importanţa respectări atât a drepturilor omului cât şi a responsabilităţilor pe care acesta le are, din perspectiva valorilor morale, în cadrul organismului social şi nu numai;

-îmbunătăţirea cadrului legislativ, elaborarea de comentarii scrise şi propuneri de modificare a legilor şi/sau proiectelor de legi cu impact asupra drepturilor cetăţenilor sau moralei creştine;

-susţinerea cazurilor cetăţenilor români creştin-ortodocşi şi a comunităţilor acestora în faţa instanţelor naţionale, internaţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului – respectând scopul şi obiectivele Asociaţiei;

-efectuarea de investigaţii extrajudiciare privind condiţiile de vieţuire ale persoanelor indiferent de vârstă care trăiesc în: orfelinate, cămine/case de copii, azile, instituţii de învăţământ special, spitale, penitenciare, de Stat sau private;

-efectuarea de investigaţii extrajudiciare în cazuri de încălcări ale dreptului la viaţă, dreptului de a nu fi torturat, supus la tratamente inumane sau degradante, şi a dreptului la libertate şi siguranţă a persoanei;

-organizarea de dezbateri, anchete şi sondaje de opinie pe probleme de interes public;

-informarea şi educarea alegătorilor cu privire la desfăşurarea procesului electoral şi monitorizarea acestuia;

susţinerea înfiinţării de noi organizaţii neguvernamentale, reprezentative pentru interesele cetăţenilor în conformitate cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.

În vederea realizării obiectivelor cu caracter cultural – spiritual Asociaţia şi-a propus următoarele activităţi:

-desfăşurarea de activităţi civice, mass-media, bioetice, culturale, artistice, de asistenţă socială, filantropice şi de mecenat, în regie proprie sau în colaborare cu autorităţile publice, cu diverse organizaţii neguvernamentale şi instituţii din ţară şi din străinătate sau cu organizaţii confesionale creştine surori, interesate de valorile spiritualităţii ortodoxe, pe activităţile mai sus menţionate;

-organizarea de manifestări educative, recreative şi cultural-artistice în România şi în străinătate precum: cursuri, conferinţe, simpozioane, spectacole, festivaluri, tabere de studii şi aplicaţii culturale şi excursii;

-înfiinţarea de grădiniţe, şcoli, licee, instituţii de învăţământ superior şi cluburi educativ-recreative pentru tineret în conformitate cu scopul şi obiectivele Asociaţiei;

-editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale specifice scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

-realizarea şi difuzarea de fonoteci şi de materiale video pe diferite suporturi cu caracter civic, cultural şi educaţional;

-înfiinţarea şi exploatarea de ateliere pentru producerea de creaţii populare şi lucrări de artă specifice spaţiului românesc;

ACTIVITĂŢI REALIZATE

ANUL 2006

1. Asociaţia Civică a Tinerilor Ortodocşi Români – A.C.T.O.R. s-a implicat în apărarea drepturilor tinerilor ortodocşi români lăsate acestora, prin Testament, de către Emanuil Gojdu. În acest sens toate activităţile s-au axat pe informarea şi sensibilizarea parlamentarilor români privind prejudiciile aduse comunităţi ortodoxe de Acordul Româno-Ungar din 20 octombrie 2005.

În acest sens menţionăm realizarea şi distribuirea: Lucrării: „Colecţie de Documente Publice cu Caracter Juridic, Informativ şi Consultativ Privind Problematica Emanuil Gojdu” (format A4, 104 pagini) şi a Broşurii „Emanuil Gojdu – Ghid Consultativ” (format A5, 32 de pagini).

Aceste lucrări au fost înmânate: Ierahilor Transilvăneni ai B.O.R, Liderilor Ligii Tinerilor Creştin Ortodocşi Români şi ai Asociaţiei Studenţilor Creştin Ortodocşi Români din toată ţara, tuturor deputaţilor şi senatorilor din Parlamentul României şi persoanelor interesate din cadrul mai multor instituţii de cultură din Bucureşti.

Aceste demersuri ale asociaţiei noastre conjugate cu cele ale B.O.R. şi ale altor organizaţii neguvernamentale s-au finalizat cu neratificarea de către Parlament a Acordului Româno-Ungar din 20 octombrie 2005. Această situaţie creează premizele respectări prevederilor testamentare ale lui Emanuil Gojdu.

ANUL 2007

1. Sprijinirea, alături de alte 150 de instituţii şi organizaţii neguvernamentale şi de 2500 de elevi, studenţi, profesori, academicieni, jurnalişti, artişti şi alte categorii, a Coaliţiei Pentru Respectarea Sentimentului Religios privind contestarea la Judecătorie a Hotărârii anti-Icoane a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminari.

2. Consilierea unor grupuri socio-profesionale să se organizeze în asociaţii neguvernamentale în spirit creştin – ortodox în vederea realizării unei societăţi civice ortodoxe care să ajute Biserica atăt în proiectele culturale şi sociale cât şi pentru o mai mare prezenţă în spaţiul public, unde alternativele, realizate din perspectiva valorilor morale şi spirituale, pentru nevoile primare şi superioare ale omului lipsesc cu desăvârşire.

3. Consiliere gratuită a organizaţiilor neguvernamentale creştin – ortodoxe privind scrierea de proiecte şi implementarea lor.

ANUL 2008

Activităţi în derulare

1. Creşterea capacităţii instituţionale a A.C.T.O.R. privind organizarea internă şi comunicarea cu mediul instituţional din ţară şi străinătate în conformitate cu scopul şi obiectivele organizaţiei.

2. Monitorizarea permanentă a clasei politice şi economice din perspectiva respectări şi utilizări de către aceştia, în demersurile lor, a valorilor civice şi morale. Această activitate urmăreşte realizarea unei studiu prin care să aducem la cunoştinţa persoanelor interesate rolul fundamental al valorilor morale şi civice pentru toate proiectele care vizează persoana sau organismul social. De asemenea lucrarea doreşte să fie şi un ajutor pentru reprezentanţii din clasa politică şi din zona economică în conştientizarea necesităţi realizări unor reparaţi de ordin civic şi moral, a unor demersuri ale lor, pentru o mai bună funţionare a societăţi şi a dezvoltări cultural-spirituale a omului.

3. Realizarea proiectului „Pentru Democraţie şi Moralitate în România” care presupune în primul rând implicarea tuturor reprezentanţilor societăţi care promovează valorile morale şi spirituale. Astfel, Biserica (Cler şi laicat), împreună cu persoane şi instituţii, bine intenţionate, din zona decizională a Statului Român, din zona economică privată şi din mass media într-un parteneriat intersectorial să dezvolte proiecte care apără şi promovează valorile morale şi spirituale pentru o mai bună funţionare a societăţi.

Un site de-al nostru:
http://atitudineacrestina.wordpress.com/

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

3 răspunsuri to “Despre noi – A.C.T.O.R.”

RSS Feed for Fii voluntar pentru moralitate si democratie alaturi de A.C.T.O.R.! Comments RSS Feed


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogeri au apreciat asta: